امکان سنجی کاربرد فناوری نانو در مدیریت حذف فلزات سنگین از فاضلاب های صنایع

تاریخ ثبت: 27 شهریور 1395

گردآورندگان :

آرمیتا حق دوستی، محمد ملکوتیان، نعمت اله جعفر زاده حقیقی


فلزات سنگین در زمره آلاینده های محیط زیست محیطی اند که مواجهه انسان با برخی از آنها از طریق آب طریق آب و مواد غذایی می تواند مسمومیت های مزمن و خطرناکی را ایجاد نمایند. این فلزات در اغلب فاضلاب های صنعتی یافت می شوند. صنایع تولید روغن های خوراکی در زمره صنایعی هستند که بعلت استفاده از نیکل در فرآیند تولید، فاضلابی حاوی این فلز دارند. این تحقیق به منظور بررسی امکان حذف این مذکور با استفاده از فناوری نانو شکل گرفت.

روش کار :

مطالعه تحلیلی و نمونه برداری مقطعی است که در بازه زمانی پاییز و تابستان 1389 انجام شد. در این تحقیق از فاضلاب کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان بعنوان نمونه ای از صنعت تولید روغن گیاهی استفاده شد. پس از آماده سازی نمونه ها ابتدا محلول از پایلوت غشایی نانو که برای این تحقیق ساخته شد عبور داده شد. سپس با استفاده از دستگاه جذب اتمی غلظت نیکل نمونه ها اندازه گیری گردید. آزمایشات بر اساس روش های مندرج در کتاب استاندارد های آزمایشات شیمیایی آب و فاضلاب چاپ 2000 انجام شد.

نتایج :

میانگین میزان نیکل در فاضلاب خام کارخانه 41/7 میلی گرم در لیتر، در پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب کارخانه 33/0 میلی گرم در لیتر و در خروجی پایلوت غشاء نانو با دبی 8/0 و 4/0 به ترتیب 06/0 و 095/0 میلی گرم در لیتر بود.برای دانلود این پژوهش می توانید اینجا کلیک کنید.
منابع :

1- AWWA, standars methods for water and wastewaterination,edvol.11.01,2000.washington 

2- Davis, T.A., volesky, b., and vierira,R.H.S.F.(2000).”sargassum seaweed as biosorbent for heavy metals” water research,34,(17)4270-4278.

3- Sen gupta, s., and Bhattacharyya, K.G.(2008).” Immobilization of pb(II), cd(II) and

ni(II) ions on kaolinite and montmorillonite surfaces from aqueous medium.”j. of environmental management.87 (1),46-58

4- Sreejalekshmi, K.G., Krishnan, K.A., and anirudhan. T.S.(2002).” Adsorption of pb(II)-

citric acid on sawdust activated carbon: kinetic and equilibrium isotherm studies.” J. of hazardous materials, 161(2-3), 1506-1513.

5- Shafaei,A., ashtiani, F.Z., and kaghazchi, T.(2007).” Equilibrium studies of the sorption of Hg(II) ions onto chitosan.”j. of chemical engineering,133(1-3),311-316.

6- Lohani,M.B., singh, A., rupainwar, D.C., and dhar.D.N.(2008).”studies on efficiency of

guava( psidium guajava) bark as bioadsorbent for removal of Hg(II) from aqueous solutions.” J. of hazardous materials,159 (2-3) 626-629

7- Chutia,p.,kato, s.,kojima,T., and satokawa, s. (2009).” Arsenic adsorpation from aqueous solution on synthetic zeolites.” J. of hazardous materials, 162(1),440-447.

8- Botkin, D., and keller, E. (1995). Environmental science, john wiley and sons, new York.

9- B. Akbari, environmental effects of nanotechnology, Fifth Annual National Conference two environmental specialists, 1383

10- Luo et al., 200912

11-Mary Kiani et al Sadr, the use of nanotechnology for water pollution control, www.civilica.com/paper- cee02-338 .html

12- M. malakootian.,N.jafarzadeh.,H.hosini,200808"dmium and lead removal fromindustrial wastewater using color Leca" Eleventh National Conference on Environmental Health,7-9 November , Zahedan 

13-A. moheb, M.pazoki,2006,” Factors affecting the selective separation of chromium from aqueous solution containing copper by a combination of complex operating processes and mechanisms Alktrvdyalyz”,Eleventh National Congress of Chemical Engineering

14- M.madani, M.mortazavi,2006" Assessment of heavy metals in sewage Bandar Abbas"

15-M.amini, N.bahramifar,2007,"Determine the optimum conditions for biological removal of nickel metal industry wastewater" The first Conference of Planning and Environmental anagement Systems

16- M.shahmansori,B.roshani,2005,” Detergent Wastewater Treatment reviews to help conclude the process in laboratory scale, Journal of Medical Sciences and Health Services - Health Sadoughi martyr, Volume 13, Number 1, Spring 1384, Pages 62-65

17- A.mirbagheri, J. nafari,2009,” Remove copper from water and wastewater with nanofiltration method” Second International Symposium on Environmental Engineering

18- H.jafari,A.rajabizadeh, A.mahvi,2010,” Performance evaluation process of electrocoagulation (EC) to remove heavy metals nickel in aqueous environment using iron rod electrodes,Fourth Conference on Environmental Engineering.

19- H.malek hosini,K.mehmanpoor, J.adineh,2005,” Removal of lead from aqueous solution using a Mass in Niger and established a free state on polyurethane foam”, Fourth National