روغن فله تصفیه سویا

توضیحات:

آنالیز محصول:استاندارد ملی

استاندارد کارخانه

نتیجه

مشخصات

 

Max 0.1

Max 0.1

0.05

Free fatty acid(F.A.A)%   

اسیدیته آزاد(برحسب اسید اولئیک)

1

1.466-1.470

1.466-1.470

1.4667

Refractive index(at 40c)   

ضریب شکست(در دمای 40 C)

2

120-143

120-143

127

Iodine value(I.V)   

عدد یدی

3

189-195

189-195

192

Saponification value(S.V)%   

عدد صابونی

4

Max 1.5

Max 1.5

0.1

Unsaponifiable matter %   

درصد مواد غیرقابل صابونی

5

......

2= R Max

35 =Y

0 =B

1.5

Color (Lovibond)-(R_Y_B). 5 1/4" 

رنگ لاویباند(آبی- زرد- قرمز)

6

Max 1.5

Max 1.5

0.1

Peroxide value(P.V)

عدد پراکسید(در زمان تولید)

7

Max 5

Max 5

0

Residue of soap(ppm)   

باقیمانده صابون

8

Max 0.1

Max 0.1

0.05

Moisture & volatile matter   

درصد رطوبت و مواد فرار

9

Max 0.05

Max 0.05

0.03

   Insoluble impurities in ether

درصد ناخالصی های نامحلول در اتر

10

Max 1

Max 1

0.5

Iron(fe)-(ppm)   

آهن

11

Max 0.1

Max 0.1

0.05

Copper(cu)-(ppm)

مس

12

Max 0.1

Max 0.1

0.03

lead(as)-(ppm)

سرب

13

Max 0.1

Max 0.1

ND

Arsenic(as)-(ppm)

ارسنیک

14

Min 15

Min 15

16

Stability time(rancimat ,110c)

پایداری در برابر اکسیداسیون(برحسب ساعت)

15