اقتصاد شکر

اقتصاد شکر

اگرچه بازار شکر در اقتصادهای توسعه یافته مانند آمریکای شمالی و اروپای غربی اشباع شده است، اما در مناطق نوظهور رشد امیدوارکننده ای را نشان می دهد. به دلیل افزایش درآمدهای یکبار مصرف، شهرنشینی و تغییر عادات غذایی، تقاضا برای محصولات مبتنی بر شکر در بازارهای در حال توسعه مانند هند، چین و خاورمیانه رشد قابل توجهی را نشان می دهد. عمده تولید شکر جهانی از نیشکر و باقیمانده از چغندرقند حاصل می شود. مواد خام برای شکر در سرتاسر جهان در دسترس است و تقریبا تمام مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری برای کشت آن ها به حساب می آیند. از نظر جغرافیایی، برزیل از موقعیت پیشرو در بازار جهانی شکر برخوردار است. صنعت شکر بخش مهمی از اقتصاد برزیل را تشکیل می دهد و سهم ارزشمندی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد. علاوه بر این، منطقه مرکزی-جنوبی برزیل به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب، بخش عمده ای از شکر را تولید می کند. پس از برزیل، هند، ایاالت متحده، اتحادیه اروپا، چین، تایلند و دیگران قرار دارند. صنعت تولید شکر جهانی طی پنج سال تا سال 2021 ،سطح تولید و قیمت ناپایدار را تجربه کرده است. شرایط آب و هوایی نامساعد و افزایش انحراف ذخایر شکر به سمت تولید اتانول، سطح تولید برزیل را زود کاهش داده است. در این دوره پنج ساله که باعث کاهش قابل توجهی در عرضه جهانی شکر شده و در نتیجه قیمت جهانی شکر را افزایش داده است. این تنها یک افزایش موقتی بود، زیرا قیمت جهانی شکر در طول دوره جاری کاهش یافت. آسیا و اقیانوسیه با سریع ترین رشد در بازار جهانی قند نیشکر شاهد بوده است، جایی که هند، تایلند و چین بیشترین سهم را در بازار منطقه ای به خود اختصاص داده اند که به دلیل حجم نیشکر برداشت شده و فرآوری شده به شکر در این کشورها است. همچنین تغییر از کاساوا به تولید نیشکر به دلیل بازدهی بیشتر و کاهش قیمت شکر باعث می شود کشاورزان کشورهایی مانند تایلند ترجیح دهند به سمت تولید شکر نیشکر بروند.
با توجه به پيش بيني ها، انتظار مي رود مصرف جهاني شكر طي افق چشم انداز با رشد ساالنه ۱٫۷۵ درصدي كه نســبت به دهه گذشته در سطح پايينتري قرار دارد در سال ۲۰۲۶ به ۲۰۳ميليون تن برسد. اين امر تحت تأثير كاهش جزئي رشد جمعيتي و كندي رشد اقتصادي جهان قرار دارد. تغييرات جمعيتي، رشــد درآمدها و افزايش جمعيت شــهري منجر به رشد مصرف محصوالت فرآوري شده، شيرينيجاتها و نوشيدنيهاي شيرين شده است. طي دوره چشم انداز انتظار مي رود متوسط سطح مصرف سرانه شكر افزايش يابد. مصرف سرانه شكر در سال ۲۰۱۷ معادل ۲۳,۱۸ كيلوگرم به ازاي هر نفر برآورد شــده و انتظار ميرود در ســال ۲۰۲۶ به ۲۴٫۷۳ كيلوگرم به ازاي هر نفر برسد. نگرانيهاي ناشي از اثرات مصرف بيش از اندازه شكر بر سالمت منجر شده برخي كشورها به منظور كاهش مصرف اين محصولات، مالياتهايي را بر نوشيدنيهاي شيرين اعمال كنند. بر اين اساس طي دهه آينده براي مصرف كشورهاي توسعه يافته رشدي پيش بيني نميشود. با اين حال، تقاضاي شكر در كشورهاي در حال توسعه به رشد سريع خود ادامه ميدهد كه اين امر نيز در وهله اول ناشي از افزايش درآمدها، شهرنشيني و جمعيت در حال رشد است؛ البته بايد در نظر گرفت كه با اين وجود تفاوتهايي بين كشورها وجود دارد. مصرف سرانه شكر در مناطق شهرنشين كشورهاي آفريقايي و آسيايي در گذشته پايين بوده و چشم انداز رشد آنها نسبت به ساير مناطق بالا است.
دیدگاه ها 0

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید