تفاوت های چغندر قند و نیشکر

چغندر قند و نی شکر

چغندر قند، گیاه دو ساله ریشه ای است که در زیرزمین رشد می کند. معمولا در آب و هوای معتدل مانند کانادا، اروپا، چین، روسیه، انگلیس و در ایران کشت می شود. طول آن تقریبا به یک فوت می رسد .چغندر حاوی تقریبا %۱۸ ساکارز است که در ریشه آن ذخیره می شود. برخالف چغندر قند، نیشکر آب و هوای گرمسیری را با آفتاب و باران فراوان ترجیح میدهد و بنابراین معموالا در مناطق گرم مانند برزیل، هند،کوبا، موریس، هند غربی و در ایران در استان خوزستان کشت می شود. نیشکر یک گیاه گرمسیری است که بین چهار تا پنج متر قد کشیده و ریشه های عمیقی در زمین دارد. اندازه و شکل نیشکر با چغندر قند متفاوت است. برخالف چغندر قند، محتوای قند نیشکر در ساقه های بلندش ذخیره می شود.

دیدگاه ها 0

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید