زمان کشت چغندر و نی شکر و تاثیرات آن بر تولید شکر در ایران

عمده تولید شکر کشور در کشت بهاره اتفاق می افتاز مجموع 8 میلیون چغندر ورودی به کارخانجات قند و شکر بیش از 7 میلیون معادل 90 درصد مربوط به کشت بهاره و مابقی مربوط به کشت پاییزه میباشد. نياز ساالنه كشور به مصرف شكر حدود ۲ تا ۵/۲ ميليون تن ميباشد كه مقدار توليد ساالنه در حدود ۶/۱ ميليون تن است. با توجه به اينكه ظرفيت توليد بهاره شكر با پايه چغندرقند ۱ ميليون تن و ظرفيت توليد شــكر با پايه نيشــكر نيز بين ۹/۰ تا ۱ ميليون تن اســت، كسري توليد شكر از طريق كشت پاييزه و واردات تأمين ميشود.
دیدگاه ها 0

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید