وضعیت تولید داخلی شکر در ایران

تولید داخلی چغندر

میزان تولید داخلی شــکر در سال ۱۴۰۰ در حدود ۱٫۶۱ میلیون تن برآورد شده است. در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ میزان تولیدات شکر روندی صعودی داشته اند، اما در سال ۱۳۹۷ به دلیل وقوع خشکســالی و به تبع آن کاهش حجم تولید نیشــکر، میزان تولید کم شده و در سال ۱۳۹۸ نیز با وقوع ســیل و از بین رفتن بخش قابل توجهــی از محصوالت زراعی خصوصا چغندرقند، حجم تولید به شدت کاهش داشته است.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن Screenshot_2022-05-28_162446-removebg-preview.png است

دیدگاه ها 0

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید