عوامل موثر بر عرضه و تقاضای شکر و الگوی تجارت در جهان

عرضه و تقاضای شکر

تا سال 2015 شکر تولیدی نسبت به مصرف اسپرد 10 میلیون تنی داشت اما از آن سال به بعد این اسپردکاهش یافته و در سال 2020 تولید و مصرف برابر بوده است که این موضوع نشان از افزایش مصرف جهانی شکر و عدم رشد ظرفیت های تولیدی در دنیا بوده است. نسبت ذخایر به مصرف نیز در سال گذشته به 40 درصد رسیده است که با تکرار روند فعلی و عمد تغییر در موانع تولیدی کاهشی پیش بینی میشود که محرکی برای رشد قیمت شکر در دنیا خواهد بود.

بيشترين ميزان مصرف شكر خام به قاره آسيا اختصاص دارد. براساس آمارها در سال ۲۰۱۷ سهمي معادل ۴۶ درصد از مصرف جهاني شكر خام مربوط به آسيا است و پس از آن اروپا و امريكاي لاتین و منطقه به ترتيب ســهم ۱۵٫۹ درصدي و ۱۵,۷ درصدي را به خود اختصاص داده اند. با اين حال طبق پيشبيني ها انتظار ميرود تا سال ۲۰۲۶ سهم آسيا از مصرف جهاني شكر خام افزايش يافته و سهم اروپا و امريكاي لاتین و منطقه كاراييب نيز كاهش يابد )سهم اروپا از مصرف جهاني شكر به ۱۳٫۳ درصد کاهش خواهد يافت و سه كشور با بيشترين مصرف شكر در سال ۲۰۲۶ هند و چين و اتحاديه اروپا خواهند بود ( در آســيا، هند و چين و اندونزي بيشــترين افزايش در مصرف شكر را تجربه خواهند كرد. انتظار ميرود مصرف شكر در اندونزي سريعتر از متوسط جهاني افزايش يابد كه به دليل افزايش درآمد ســرانه و توسعه بخشهاي فرآوري و توليد مواد غذايي خواهد بود. در ارتباط با مصرف سرانه شكر نيز انتظار ميرود بيشترين رشد مربوط به كشورهاي بنگالدش، اندونزي و چين باشــد. در قاره آفريقا نيز پيشبيني ميشود بيشترين افزايش مصرف در مصر و چندين كشور جنوب صحراي آفريقا )هم در سطح كلي و سرانه ثبت شد.در مقابل پيشبيني ميشود بسياري از كشورهاي توسعه يافته با كاهش سطح مصرف ســرانه شكر مواجه شوند. اين افت در كشــورهاي اتحاديه اروپا قويتر خواهد بود. اما در كشــورهاي روسيه و اوكراين نيز با توجه به اينكه همچنان شكر به عنوان کاالی اساسي محسوب ميشود، افزايش سريعي در تقاضاي شكر پيشبيني ميشود.

چندین عامل در عرضه و تقاضا و همچنین قیمت شکر در یک سال گذشته و همچنین در آینده موثر خواهد بود. الگوی آب و هوای النینا در سال گذشته تولیدات محصوالت کشاورزی را مختل کرد این پدیده که هر 3-4 سال یکبار اتفاق می افتد پدیده ای است که بر خالف ال نینو در قسمتهای مرکزی و شرقی استوا آب از حالت طبیعی سردتر است که در سال گذشته اثرات آن بر کشاورزی محصولات غذایی نیز تاثیرگذار بوده است. همچنین رشد قابل تامل هزینه حمل و نقل کانتینری باعث شد که هزینه تمام شده محصول شکر افزایش یابد و شاهد افزایش هزینه های تولید این محصول باشیم و صادرات شکر را به یک فرایند گران تبدیل کرد که این موضوع به خودی خود باعث کمبود در کانتینر های حمل و بارگیری شده است.

از جمله ويژگي هاي مهم بازار جهاني شكر اين است كه مناطق و كشورهاي عمده مصرف و توليد اغلب يكسان هستند. برزيل به عنوان بزرگترين توليدكننده شكر كه داراي سهم 20 درصدي در توليد اين محصول است داراي سهم 7 درصدي در مصرف آن نيز ميباشد. هند به عنوان دومين توليدكننده بزرگ شكر با سهم 14 درصدي در مصرف جهاني شكر نزديك به مقدار توليد خود مصرف مينمايد. اين وضعيت در مورد دو توليدكننده عمده ديگر شكر نيز صادق است، بگونه اي كه چين و آمريكا نيز به ترتيب داراي سهم 8 و 6 درصدي ) به همان تقريبا ميزان كه توليد مينمايند( در مصرف شكر هستند. بنابراين اين واقعيت كه بزرگترين توليدكنندگان شكر، بزرگترين مصرف كنندگان آن نيز هستند، تأثير قابل مالحظه اي بر تجارت جهاني اين محصول دارد.

دیدگاه ها 0

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید